Immaterialrättsliga intrång

 Immaterialrätt

Immaterialrätt innebär i grunden att den som har äganderätt till en skyddad produkt också har ensamrätt till densamma. Immaterialrätt innebär alltså ett skydd mot otillåten kopiering och exploatering. Grovt kan det immateriella skyddet delas in i patent, varumärkesrätt, upphovsrätt och designskydd.

Skydd av immateriella tillgångar

I takt med att värdet av de immaterialrättsliga tillgångarna ökar blir de allt mer eftertraktade att stjäla och utnyttja. Det är därför av avgörande vikt att säkra ett företags värde genom att skydda dess produkter, patent, varumärken och andra kännetecken och immateriella rättigheter mot obehöriga intrång.

Intrångsutredningar

När någon har en registrerad äganderätt till en immateriell egendom är det av största vikt att denne tillvaratar sina intressen genom att bevaka, identifiera, verifiera, utreda och därefter vidta åtgärder mot intrång. GPG hjälper företag att tillvarata sina immateriella rättigheter genom att:

  1. Övervaka den fysiska och virtuella marknaden för att identifiera intrång.
  2. Verifiera eventuella intrång genom kontrollerade köp och andra kontakter.
  3. Utredning av intrång i syfte att klarlägga omständigheter och att säkra bevis.
  4. Bistånd vid betvingande åtgärder.

Viktigt att komma ihåg är att initiativet till att skydd av immateriella rättigheter måste komma från innehavaren.

Vägvinnande erfarenheter

Inom GPG finns en mycket stor erfarenhet av utredning av immaterialrättsliga intrång vilket resulterat i både fällande domar i såväl brotts- som tvistemål till gagn för våra uppdragsgivare. GPG företräder företag inom industrier som exempelvis tillverkar tobak, läkemedel, film, konfektion, mjukvaror, elektronik, leksaker, hushållsprodukter, accessoarer osv. Vi är aktiva inom hela det immaterialrättsliga området och tillhandahåller hjälp vid:

GPG samarbetar med berörda parter som juridiska företrädare, polis, åklagare, tull och andra myndigheter i syfte att tillvarata uppdragsgivarens övergripande intressen. Vi samordnar även utbildning för polis, tull och andra berörda myndigheter med intention att deltagaren skall få en fördjupad kunskap i problematiken; smugglingssätt, skillnad på äkta och falsk produkt, tillverkning osv.

GPG åtar sig immaterialrättsliga skyddsuppdrag på inrikes och internationell basis.

Om ni har några frågor om intrångsutredningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett mejl till info@gothiaprotection.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.