Riskbedömning

Rätt åtgärd – på rätt plats – i rätt sammanhang

GPGs riskbedömning ger en tydlig och heltäckande bild över säkerhetsrisker i er verksamhet. Bedömningen omfattar verksamhetens tillgångar, så som personal, byggnader, lokaler, varumärke och rykte. Bedömningen sammanfattas i en rapport tillsammans med konkreta rekommendationer om skyddsåtgärder kopplade till de eventuella hot och sårbarheter som identifierats.

Lönsam säkerhet

En kartläggning av de förutsättningar som råder inom verksamheten och i dess omgivning är avgörande för att göra rätt investeringar, på rätt plats, och vid rätt tillfälle. Riskbedömningen skapar förutsättning för både trygghet och förtroende hos medarbetare, ägare och andra intressenter, och reducerar risken för oförutsedda kostnader.

Förberedelse – analys - rapport

I det förberedande steget genomför vi informationsinhämtning och omvärldsanalys, intervjuar nyckelpersoner och inspekterar företagets lokaler och egendom. I detta steg identifierar vi utöver hot mot verksamheten även sårbarheter som:

  • Inbrottsskydd
  • Passersystem
  • Brand- och inbrottslarm
  • Kameraövervakning
  • Informationssäkerhet
  • Processer och rutiner
  • Kontinuitetsplanering
  • Krishantering
  • Personalsäkerhet Brandskydd
  • Nöd- och utrymningsrutiner

Inhämtad information analyseras sedan efter varje områdes unika förutsättningar och utgör grunden för en sammanfattande rapport samt rekommendationer. I rapporten ges en tydlig och objektiv bild av de risker er verksamhet exponeras för. Rapporten utgör en utmärkt plattform för ert fortsatta säkerhetsarbete, och kan även användas som budgetunderlag för upphandlingar eller liknande ändamål.

GPGs mål är att förse sina uppdragsgivare med kvalitativa och pålitliga rapporter som hjälper uppdragsgivaren att ta välgrundade beslut.

 Om ni har några frågor om riskbedömning, tveka inte att kontakta oss!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.