• Bakgrundskontroller

    BAKGRUNDSKONTROLLER

Bakgrundsundersökning - Bakgrundskontroll

GPG genomför alla typer av bakgrundsundersökning och bakgrundskontroll av personer, företag och organisationer i Sverige och utomlands. Genom en bakgrundsundersökning skaffar uppdragsgivaren sig kunskap om vem denne har att göra med och vad som kan förväntas av vederbörande. På så sätt reduceras risker samtidigt som denne förbättrar sitt informationsläge i samband med anställningar, processer, investeringar, samarbeten, fusioner, förvärv eller andra typer av relationer.

Personundersökning

En bakgrundskontroll ger information om allmän ställning, karaktär, pålitlighet och intressen hos en person. En personundersökning baseras på information om personlig bakgrund, ekonomisk bakgrund och eventuella oegentligheter etc. En bakgrundskontroll kan vara enkel eller mycket omfattande beroende på uppdragsgivarens specifika behov, och är en sund investering som visar på ansvar för företaget och dess viktigaste tillgångar, de anställda. När en bakgrundskontroll inte är tillräcklig är nästa steg en kartläggning av personen.

Företagsundersökning

Bakgrundskontroller av företag ger värdefull information i syfte att fastställa struktur och kondition oavsett storlek och bolagsform. Med ett minimum av information kan GPG fastställa bolagets firma och registreringsnummer, storlek och typ, verksamhet, ägandeförhållanden, nyckelpersoner, faciliteter, äganden och intressen, affärsaktiviteter och om bolaget är föremål för eventuella rättsliga processer eller har tidigare domar.

Vidare kan en bakgrundskontroll av företag identifiera tillgångar och svagheter: bakgrunden hos ägare, styrelse och direktion eller hos leverantörer, investerare, anställda och kunder.

Undersökningarna är framtagna för att fylla specifika behov i samband med investering, fusion, förvärv eller för konkurrentanalys men även i samband med exempelvis rättsliga processer.

Säkerhetsprövning

En bakgrundsundersökning inför anställning fokuseras på att utvärdera karaktär och pålitlighet hos en potentiell medarbetare till alla nivåer inom företaget. Den ingår som en naturlig del i rekryteringsprocessen och resulterar i en "säker anställd". Detta uppnås genom verifikation av den sökandes identitet, utbildning, anställningsbakgrund, laglydighet, ekonomiska förhållanden etc.

En bakgrundskontroll inför anställning kan skräddarsys för att tillgodose arbetsgivarens särskilda behov som kan regleras i kontrakt eller av företagets policy. Undersökningarna kan vara enkla eller mycket omfattande beroende på position som skall tillsättas och ekonomiska aspekter. Kostnaden för tjänsten reduceras i samband med beställning av flera kontroller vid samma tillfälle.

Due Diligence - Försiktighetsbesiktning

Begreppet Due Diligence kommer ursprungligen från handel med hästar och innebar då en undersökning av hästens tänder för att bedöma dess hälsotillstånd innan köpet genomfördes. Även om begreppet Due Diligence är svårt att översätta till svenska kan det förklaras som den faktainsamling och granskning som föregår en speciell händelse.

Det blir allt vanligare att man genomför en Due Diligence inför viktiga beslut av komplex natur. Vanligast förkommande är termen i samband med företagsaffärer och delas i detta samband normalt sett upp i legal, finansiell och kommersiell Due Diligence.

Komplett och sanningsenlig redogörelse av fakta

Due Diligence-processen kan liknas vid att lägga ett pussel. Olika centrala delar i affären analyseras var för sig och läggs sedan samman för att bilda en helhet. Elementen av legal, finansiell och kommersiell Due Diligence bygger på information som frivilligt lämnas av säljaren. Denna information är i bästa fall en tillrättalagd bild av verkligheten men i värsta fall en illusion av densamma.

Skyddande säkerhetsanalys

GPG kompletterar de legala, finansiella och kommersiella Due Diligence elementen genom att tillföra en avgörande pusselbit i form av en säkerhetsanalys som adresserar de säkerhetsmoment som inte täcks in i den ordinarie Due Diligence-processen. Genom säkerhetsanalysen verifieras integritet, trovärdighet och pålitlighet hos den andra parten. På så sätt undviks fallgropar eller direkta fällor och eventuella ’lik i garderoben’ kommer fram innan det är för sent.

GPG gör det möjligt för sina uppdragsgivare att gå in i en affär med öppna ögon. Vår säkerhetsanalys ger på ett diskret sätt svar på de frågor som inte besvaras i redovisningen och som inte heller kan ställas vid förhandlingsbordet.

  • Har fakta redovisats sanningsenligt och i sin helhet?
  • Finns det en dold agenda?
  • Är företaget och nyckelpersonerna helt tillförlitliga?
  • Hur är företagets rykte?
  • Vad tycker kunder och leverantörer?
  • Finns det några intressekonflikter?

Syftet med säkerhetsanalysen är alltså dubbelt. Att verka som ett komplement till legal, finansiell och kommersiell Due Diligence, och att förse uppdragsgivaren med konkret fakta som ger kunskap, inte bara om de finansiella utan också för de mänskliga riskerna en företagsaffär kan representera.

Processen

Processen bygger på traditionella, utrednings- och informationsinhämtningsmetoder vilka omfattar en rad olika delmoment. Slutprodukten är en saklig rapport som förklarar för uppdragsgivaren vad den inhämtade informationen betyder. Genom att komplettera sin beslutsgrund med en säkerhetsanalys har risken att bli förd bakom ljuset minskat.

GPG åtar sig bakgrundskontroller, bakgrundsundersökningar och Due Diligence över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om säkerhetsanalysen i Due Diligence, tveka inte att kontakta oss

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.